Sandevegen, Kvinesdal

Beregning av bølgepåvirkning

Da Kvinedsdal kommune trengte nytt grunnlag for beregne byggehøyde over havet fikk de utført bølgepåvirkningsanalyse. Resultatet viste at bølgepåvirkningen er ulik fra sted til sted, og at bølgeoppskyll hadde større innvirkning enn bølgehøyde akkurat i dette området. 

Utfordring

I Kvinesdal kommune er bestemmelser om byggehøyde over havet regulert i kommuneplanens arealdel. Kunnskapsgrunnlaget for bestemmelsene var utdatert, og kommunen ønsket å endre disse bestemmelsene slik at de baseres på oppdatert kunnskap om havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning i indre del av Fedafjorden.

Løsning og resultater

Med midler fra Miljødirektoratet engasjerte kommunen Uni Research Polytech for å beregne bølgepåvirkningen. En kombinasjon av observasjoner, målinger og modeller er benyttet for å komme frem til resultatet. For å ta høyde for havninvåstigning kan fremtidig estimert havnivå legges til estimatene for dagens bølgepåvirkning.  

Funnene fra bølgeanalysen lå til grunn da  av planbestemmelsene om byggehøyde over havet ble endret i 2018

Det viktigste funnet i studien er at

  • Graden av bølgepåvirkning varierer med lokale forhold. Topografi, sjøbunn og vindforhold virker inn på hvor stor bølgepåvrikningen blir. I Fedafjorden viste det seg at bølgeoppskyll var den største utfordringen, ikke bølgehøyde som først antatt. 

 

Kvina Verft er en av lokaliteteme som har fått nye bestemmelser for kotehøyde

Analysen viser at Kvina Verft ligger betydelig mer utsatt til enn andre områder. Byggehøyden blir derfor høyere her enn de andre lokalitetene som ble undersøkt i bølgepåvirkningsanalysen. Foto: Skipsrevyen. 

Erfaringer 

Under arbeidet med bølgeanalysen var det en utfordring at saksbehandlere og konsulenter ikke hadde en felles forståelse av hvilket produkt de egentlig var på jakt etter. Nina Nissedal forteller at en veldig viktig del av prosjektet handlet om å være ærlig om hva man ikke forstår, og tørre å stille spørsmål for å sikre at analysen faktisk kan brukes i planlegging. Både konsuletner og saksbehndlere syns dette var en viktig øvelse, og er blitt mer bevisst å sikre at alle parter snakker samme språk.