Eksempler

Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer. Vi har samlet eksempler på hvordan tilpasning til et endret klima blir håndtert i det daglige arbeidet med vannforvaltning, bebyggelse, infrastruktur og planlegging.

Klimatilpasning i planstrategi
faksimile Oslo kommunes planstrategi og planprogram

Klimatilpasning i planstrategi

Kommuneplanens samfunnsdel
Kartutsnitt fra Norge i Bilder, Trondheim rundt 2016.

Kommuneplanens samfunnsdel

Planbeskrivelser i kommuneplanens arealdel
Faksimile av T-1491 Kommuneplanens arealdel

Planbeskrivelser i kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan
Eksempel på plankart

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Bergen sett fra Fløyen.

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Organisering av arbeidet med klimatilpassing
People, Conformity, Teamwork, Cooperation, Partnership - Teamwork

Organisering av arbeidet med klimatilpassing

Kompetanseheving gjennom kurs
Postt-it lapper på veggen

Kompetanseheving gjennom kurs

Kompetanseheving gjennom nettverk
Montering av nedbørsmålarar i HORDAKLIM.

Kompetanseheving gjennom nettverk

Heilskaplig innsats på overvann
Lillestrøm by med Nitelva:  De siste kilometrene danner elven et skille mellom Skedsmo og Rælingen kommuner, først som en miljøskapende del av Lillestrøm by og Øvre Rælingen med turveier på begge bredder, så forbi et industrialisert område før den ender i et innlandsdelta ved nordenden av Øyeren i Rælingen. Nitelva og dens bredder utgjør et variert og frodig belte gjennom skogsområder, jordbrukslandskap og bebyggelse.

Heilskaplig innsats på overvann

Regnbed
Regnbed ettermontert i privat hage i Oslo. Tiltaket bidrar til å redusere faren for kjelleroversvømmelse.

Regnbed

Grønne tak
Grønne tak bidrar til flere positive miljøeffekter, som forsinkelse av avrenningen i nedbørsperioder / flomdemping, redusert kjølebehov sommerstid, bedre isolasjon vinterstid, luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Her er den naturlig hjemmehørende planten bitterbergknapp plantet.

Grønne tak

Åpne bekker
Rekreasjonsområde ved Ilabekken i Ila, Trondheim kommune. Restaurert bekk som tidligere lå i rør, men nå går fritt i dagen. Tildelt Statens Bymiljøpris 2010.

Åpne bekker

Visualisering av flaumvegar
Visualisering av flaumvegar: Flaumvegkartet kommunen nyttar, får fram vassårane som vil oppstå på ulike eigedommar ved ekstremnedbør.

Visualisering av flaumvegar

Klimatilpasning i klima- og energiplan
Høyspentmast Finse

Klimatilpasning i klima- og energiplan

Havnivåstigning og strandkantdeponi
Strandkantdeponi - fyll av muddermasser.

Havnivåstigning og strandkantdeponi

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø
Otternes bygdetun, Aurland

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø

Klimatilpassing i hamn
Containerskipet «Maersk Flensburg» i Karmsund trafikkhavn, eitt av anlegga til Karmsund havn.

Klimatilpassing i hamn