Eksempler

Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer. Vi har samlet eksempler på hvordan tilpasning til et endret klima blir håndtert i det daglige arbeidet med vannforvaltning, bebyggelse, infrastruktur og planlegging.

Flomhåndtering
Basert på NVEs flomsonekart for 50-, 100- og 200-årsflom.

Flomhåndtering

Kommuneplanens samfunnsdel
Kartutsnitt fra Norge i Bilder, Trondheim rundt 2016.

Kommuneplanens samfunnsdel

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan
Eksempel på plankart

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Bergen sett fra Fløyen.

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Organisering av arbeidet med klimatilpassing
Organisering

Organisering av arbeidet med klimatilpassing

Blågrønne løsninger
Del av den gjenåpnede Hovinbekke på Ensjø i Oslo

Blågrønne løsninger

Klimatilpasning i klima- og energiplan
Høyspentmast Finse

Klimatilpasning i klima- og energiplan

Havnivåstigning og strandkantdeponi
Strandkantdeponi - fyll av muddermasser.

Havnivåstigning og strandkantdeponi

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø
Otternes bygdetun, Aurland

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø

Klimatilpassing i hamn
Containerskipet «Maersk Flensburg» i Karmsund trafikkhavn, eitt av anlegga til Karmsund havn.

Klimatilpassing i hamn

Modellering av havnivåstigning
Ørland

Modellering av havnivåstigning

Økt beredskap ved varme døgn
Varme døgn er i Norge definert som dager med middeltemperatur
over 20 °C. I dag er det få områder som har to eller flere slike dager i året. Med fortsatt høye utslipp vil det bli en markant økning i antall varme døgn, og noen områder kan få mer enn 25 slike dager i et gjennomsnittsår.

Økt beredskap ved varme døgn

Klimatilpasning naturlig del av all byplanlegging
faksimile Oslo kommunes planstrategi og planprogram

Klimatilpasning naturlig del av all byplanlegging

Beregning av bølgepåvirkning
Sandevegen, Kvinesdal

Beregning av bølgepåvirkning

Kompetanseheving
Kurshefte

Kompetanseheving