Eksempler

Arbeidet med klimatilpasning er sektorovergripende og vi kan lære av hverandres erfaringer. Vi har samlet eksempler på hvordan tilpasning til et endret klima blir håndtert i det daglige arbeidet med vannforvaltning, bebyggelse, infrastruktur og planlegging.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kartutsnitt fra Norge i Bilder, Trondheim rundt 2016.

Kommuneplanens samfunnsdel

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan
Eksempel på plankart

Bestemmelser og retningslinjer i arealplan

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse
Bergen sett fra Fløyen.

Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse

Organisering av arbeidet med klimatilpassing
Organisering

Organisering av arbeidet med klimatilpassing

Kompetanseheving gjennom nettverk
Montering av nedbørsmålarar i HORDAKLIM.

Kompetanseheving gjennom nettverk

Kompetanseheving gjennom kurs og seminar
Kursdeltakere

Kompetanseheving gjennom kurs og seminar

Heilskaplig innsats på overvann
Lillestrøm by med Nitelva:  De siste kilometrene danner elven et skille mellom Skedsmo og Rælingen kommuner, først som en miljøskapende del av Lillestrøm by og Øvre Rælingen med turveier på begge bredder, så forbi et industrialisert område før den ender i et innlandsdelta ved nordenden av Øyeren i Rælingen. Nitelva og dens bredder utgjør et variert og frodig belte gjennom skogsområder, jordbrukslandskap og bebyggelse.

Heilskaplig innsats på overvann

Regnbed
Regnbed ettermontert i privat hage i Oslo. Tiltaket bidrar til å redusere faren for kjelleroversvømmelse.

Regnbed

Grønne tak
Grønne tak bidrar til flere positive miljøeffekter, som forsinkelse av avrenningen i nedbørsperioder / flomdemping, redusert kjølebehov sommerstid, bedre isolasjon vinterstid, luftrensning og berikelse av biologisk mangfold. Her er den naturlig hjemmehørende planten bitterbergknapp plantet.

Grønne tak

Åpne bekker
Rekreasjonsområde ved Ilabekken i Ila, Trondheim kommune. Restaurert bekk som tidligere lå i rør, men nå går fritt i dagen. Tildelt Statens Bymiljøpris 2010.

Åpne bekker

Visualisering av flaumvegar
Visualisering av flaumvegar: Flaumvegkartet kommunen nyttar, får fram vassårane som vil oppstå på ulike eigedommar ved ekstremnedbør.

Visualisering av flaumvegar

Klimatilpasning i klima- og energiplan
Høyspentmast Finse

Klimatilpasning i klima- og energiplan

Havnivåstigning og strandkantdeponi
Strandkantdeponi - fyll av muddermasser.

Havnivåstigning og strandkantdeponi

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø
Otternes bygdetun, Aurland

Analyse av risiko og sårbarhet på kulturminner og kulturmiljø

Klimatilpassing i hamn
Containerskipet «Maersk Flensburg» i Karmsund trafikkhavn, eitt av anlegga til Karmsund havn.

Klimatilpassing i hamn

Modellering av havnivåstigning
Ørland

Modellering av havnivåstigning

Økt beredskap ved varme døgn
Varme døgn er i Norge definert som dager med middeltemperatur
over 20 °C. I dag er det få områder som har to eller flere slike dager i året. Med fortsatt høye utslipp vil det bli en markant økning i antall varme døgn, og noen områder kan få mer enn 25 slike dager i et gjennomsnittsår.

Økt beredskap ved varme døgn

Flomhåndtering på Jæren
Studietur til bayern

Flomhåndtering på Jæren

Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag
Flomkart

Datamodell for avrenning, avløpsnett og vassdrag

Helhetlig tenkning for å redusere skader ved ekstremnedbør
Gudbrandsdalslågen i Sør-Fron kommune, sett fra Skutelen.

Helhetlig tenkning for å redusere skader ved ekstremnedbør

Klimatilpasning naturlig del av all byplanlegging
faksimile Oslo kommunes planstrategi og planprogram

Klimatilpasning naturlig del av all byplanlegging

Bedre flomsikring med samarbeid
Tverretatlig samarbeid

Bedre flomsikring med samarbeid

Beregning av bølgepåvirkning
Sandevegen, Kvinesdal

Beregning av bølgepåvirkning