Arrangement

 • 17 Okt

  Klimathon

  En løsningsorientert workshop for klimaservice i norske kommuner. Målet med Klimathon er at deltagerne samarbeider intensivt i grupper for å utforme en fleksibel strategi for beslutninger for klimatilpasning i norske kommuner.

 • 30 Aug

  Klimatilpasningsdagene

  Møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017.

  Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. 

  Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert. Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.

 • 29 Aug

  Nasjonal klimakonferanse i Sogndal

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, NVE region vest, Statens vegvesen, Innovasjon Noreg, NVE og Høgskulen på Vestlandet ein ny nasjonal klimaomstillingskonferanse i Sogndal 29. – 31. august 2017. 

  Eit endra klima vil gi ei rekkje nye utfordringar, men det er samstundes viktig at vi også ser på muligheitene som ligg i eit endra klima. Omgrepet klimaomstilling dekkjer både utsleppsreduksjon, karbonbinding og tilpassing til eit endra klima. Vi ser det som særleg viktig at det i tida framover vert retta aukande merksemd mot korleis sektorar og aktørar i fellesskap kan utnytte klimaendringane på ein positiv måte; til dømes gjennom utvikling av ny teknologi, næringsverksemd og konkurransefortrinn. I skjeringspunktet mellom forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv ligg gode muligheiter for å koordinere kunnskapen og kompetansen som trengst for å gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare.

  Hald av datoane i kalenderen alt no! Konferanseprogrammet er under utarbeiding, og vil bli publisert på www.klimaomstilling.no

 • 30 Mai

  Vannforsyningsdagene 2017

  Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar. Den setter økte krav til kommunenes egne sikkerhetsvurderinger, planer, ambisjonsnivå og prioriteringer.  Vannforsyningsdagene gir en fyldig oppdatering på det siste nye, og setter sikkerhetsspørsmålene i søkelyset.

 • 22 Mai

  2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction

  The 2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction will be held in Cancun, Mexico on 22-26 May. It is recognized by the UN General Assembly, as the main forum at the global level for strategic advice, coordination, partnership development and the review of progress in the implementation of international instruments on disaster risk reduction.