Høring av statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

På oppdrag fra regjeringen foreslår Klima- og miljødepartementet (KLD) statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. Formålet er å sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten bidrar til klimatilpasning og utslippsreduksjon gjennom planlegging.

For å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning og for å følge opp føringer fra Meld. St. 33 (2012–2013) om klimatilpasning, har regjeringen besluttet at det skal utarbeides en statlig planretningslinje (SPR) for klimatilpasning. Arbeidet med klimatilpasning og utslippsreduksjoner henger naturlig sammen og bør ses i sammenheng. Retningslinjene for klimatilpasning innarbeides derfor i de eksisterende retningslinjene om klima- og energiplanlegging. Forslaget er ute for høring i henhold til plan- og bygningsloven § 6-2 annet ledd.

Høringsdokumentet finnes på regjeringens nettside. Du kan avgi høringssvar her.

Høringsfrist 1. desember 2017.