Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Aktuelt

 • Klimatilpasning lønner seg

  Norge blir varmere og våtere. En ny pilot-studie anslår at Stavanger og Tromsø kan oppnå økonomisk nettogevinst ved å forebygge mot konsekvenser av klimaendringer. 

 • Kommunane rustar seg mot klimaendringar

  Kvinesdal kommune skal gjere ein bølgjestudie i Fedafjorden. Drammen skal innhente kunnskap og erfaringar frå bruk av regnbed. Begge tilpassar seg til eit endra klima. Kvinesdal og Drammen er to av til saman 15 kommunar og fylkeskommunar som får tilskot til arbeidet med klimatilpassing i 2017. Til saman får kommunane 6,4 millionar kroner frå tilskotsordninga for klimatilpassing som Miljødirektoratet forvaltar på vegner av Klima- og miljødepartementet. 

 • Buskerud må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

  Buskerud vil i fremtiden få større utfordringer med regnflommer, overvann, skred og havnivåstigning. Det viser den nye klimaprofilen for Buskerud som er utarbeidet av Norsk Klimaservicesenter.  Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Buskerud. 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 29 Aug

  Nasjonal klimakonferanse i Sogndal

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, NVE region vest, Statens vegvesen, Innovasjon Noreg, NVE og Høgskulen på Vestlandet ein ny nasjonal klimaomstillingskonferanse i Sogndal 29. – 31. august 2017. 

  Eit endra klima vil gi ei rekkje nye utfordringar, men det er samstundes viktig at vi også ser på muligheitene som ligg i eit endra klima. Omgrepet klimaomstilling dekkjer både utsleppsreduksjon, karbonbinding og tilpassing til eit endra klima. Vi ser det som særleg viktig at det i tida framover vert retta aukande merksemd mot korleis sektorar og aktørar i fellesskap kan utnytte klimaendringane på ein positiv måte; til dømes gjennom utvikling av ny teknologi, næringsverksemd og konkurransefortrinn. I skjeringspunktet mellom forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv ligg gode muligheiter for å koordinere kunnskapen og kompetansen som trengst for å gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare.

  Hald av datoane i kalenderen alt no! Konferanseprogrammet er under utarbeiding, og vil bli publisert på www.klimaomstilling.no

 • 30 Aug

  Klimatilpasningsdagene

  Møteplass for oppdatering og kunnskapsutveksling innen praktiske løsninger for håndtering av overvann, arrangeres i Sandnes 30. og 31. august 2017.

  Klimatilpasningsdagene ble avholdt for første gang i august 2016. Konferansen samlet 100 deltakere med bakgrunn blant annet fra byplan og kommunalteknikk i en rekke kommuner, utbyggere, arkitekter, rådgivende ingeniører og FoU miljøer. 

  Mer informasjon vil bli lagt ut etterhvert. Du er velkommen til å registrere din forhåndsinteresse gjennom å fylle ut et påmeldingsskjema. Det er uforpliktende på nåværende tidspunkt.

 • 7 Sep

  Klimatanpassning Sverige 2017

  Tema: År 2030 og hvordan vi klimatilpasser samfunnet

  konferansen fokuserer på aktuelle strategier, verktøy og løsningar for klimatilpasning og sikring av samfunnet og næringsvirksomheter. Konferansen er primært for deg som arbeider med, har ansvar for eller berøres av arbeidet med klimatilpasning i kommuner, myndigheter eller i næøringslivet.

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev