Et klima i endring krever handling

Vi må sikre at samfunnet vårt er tilpasset dagens klima og endringene som vil komme.

Dette er klimatilpasning

Veiledning, erfaring og kunnskap om klimatilpasning

Aktuelt

 • Klimaendringer i Agder

  Klimaprofilen for Agder er klar. Den gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer som gjelder for Agder. 

 • Disputas: Klimatilpasning i arealplanlegging

  Plan- og bygningsloven gir kommunene gode muligheter for å tilpasse samfunnet på en hensiktsmessig måte – men det er også begrensninger for hva som kan løses gjennom lovgivning. Sluttresultatet vil i stor grad avhenge av politisk vilje, 

Se alle aktuelt

Arrangementer

 • 9 Mar

  Vær Smart! Kurs i klimatilpasning

  Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag arrangerer klimatilpasningskurset Vær smart. Mål for dagen er å gjøre alle deltakere trygge når de skal håndtere saker hvor klimatilpasning er viktig.

  Kurset ledes og er utarbeidet av Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, NVE og Miljødirektoratet i samarbeid med Steinar Taubøll (NMBU). Vi har hentet inn foredragsholdere som er eksperter på temaene og som i tillegg er kjent for sine formidlingsevner.

  Tema:

  • Hvilke utfordringer er mest aktuelle?
  • Hva slags praktiske løsninger står til rådighet?
  • Saksbehandlers bestillerkompetanse i saksbehandling - hva skal du etterspørre?
  • Hvilke andre etater, eller andre avdelinger i kommunen, skal involveres?

  Kurset skal i tillegg bidra til at alle deltakerne får et felles begrepsapparat.

 • 23 Mar

  Fuktseminar 2017

  Mycoteam og SINTEF Byggforsk inviterer til nytt fuktseminar. Denne gang er tema klimaendringer og klimatilpasning, og seminaret setter skader forårsaket av tøft uteklima på dagsorden.

 • 29 Aug

  Nasjonal klimakonferanse i Sogndal

  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane arrangerer i samarbeid med Sogn og Fjordane fylkeskommune, Vestlandsforsking, NVE region vest, Statens vegvesen, Innovasjon Noreg, NVE og Høgskulen på Vestlandet ein ny nasjonal klimaomstillingskonferanse i Sogndal 29. – 31. august 2017. 

  Eit endra klima vil gi ei rekkje nye utfordringar, men det er samstundes viktig at vi også ser på muligheitene som ligg i eit endra klima. Omgrepet klimaomstilling dekkjer både utsleppsreduksjon, karbonbinding og tilpassing til eit endra klima. Vi ser det som særleg viktig at det i tida framover vert retta aukande merksemd mot korleis sektorar og aktørar i fellesskap kan utnytte klimaendringane på ein positiv måte; til dømes gjennom utvikling av ny teknologi, næringsverksemd og konkurransefortrinn. I skjeringspunktet mellom forsking, forvalting, organisasjonar og næringsliv ligg gode muligheiter for å koordinere kunnskapen og kompetansen som trengst for å gjere samfunnet smartare, grønare og tryggare.

  Hald av datoane i kalenderen alt no! Konferanseprogrammet er under utarbeiding, og vil bli publisert på www.klimaomstilling.no

Se alle arrangementer

Abonner på nyhetsbrev